Quyết định 379/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng Cờ thi đua; Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2012 - 2013; Quyết định 1238/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"; Quyết định 1239/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định 469/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2013 về việc công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở năm học 2012 - 2013; Quyết định 479/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2013 về việc khen thưởng tổng kết năm học 2012 - 2013, chi tiết các quyết định sau đây:Sở GD&ĐT Bắc Giang
12/08/2013