Sau khi có kết quả chấm phúc khảo, điểm chuẩn chính thức các môn chuyên dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT Chuyên năm học 2011-2012 như sau:

* Nguyện vọng 1:

TT Môn Có điểm tổng và môn chuyên Số lượng trúng tuyển Ghi chú
Tổng Môn chuyên
1 Toán 27.75 12.00 36  
2 Tin học 19.50 5.50 18  
3 Vật lí 24.75 10.00 35  
4 Hoá học 26.25 11.50 35  
5 Sinh học 23.25 10.75 22  
6 Ngữ văn 24.50 12.00 34  
7 Lịch sử 19.75 8.50 10  
8 Địa lí 24.00 11.00 10  
9 Tiếng Anh 26.85 11.90 35  
11 Tiếng Pháp 18.75 4.50 18  
  Cộng     253  

* Nguyện vọng 2:

TT Môn Có điểm tổng và môn chuyên
Số lượng trúng tuyển
Ghi chú
Tổng Môn chuyên
1 Tin học        
  Từ Vật lí 23.75 7.50 4  
  Từ Toán 24.75 11.25 8  
2 Sinh học        
  Từ Hoá 24.50 9.00 10  
3 Lịch sử        
  Từ Văn 26.25 11.00 5  
4 Địa lí        
  Từ Toán 24.75 9.25 1  
  Từ Lý 26.25 9.50 1  
  Từ Văn 26.75 11.50 4  
5 Tiếng Pháp        
  Từ T.Anh 24.50 9.50 12  
  Cộng     45  

* Tổng số học sinh trúng tuyển: 298 học sinh./.

BGE

Sở GD&ĐT Bắc Giang
12/08/2011