Ngày 06/3/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp THPT; thông tư có hiệu lực từ ngày 20/4/2012; thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT.

Chi tiết xin tham khảo toàn văn dưới đây (có thể nhắp nút phóng to toàn màn hình để dễ quan sát):


TH

Sở GD&ĐT Bắc Giang
13/03/2012