Ngày 15/8/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, sau đây là toàn văn Chỉ thị:


Sở GD&ĐT Bắc Giang
20/08/2013