Ngày 12/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, căn cứ công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT năm học 2011 - 2012 như sau:

1. Việc đánh giá, xếp loại học kỳ I năm học 2011 - 2012 được thực hiện theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT. Bắt đầu học kỳ II năm học 2011 - 2012, việc đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

2. Việc quy đổi đánh giá, xếp loại học sinh đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật (THCS), môn Thể dục (THCS, THPT) ở học kỳ I để tham gia đánh giá xếp loại học sinh cả năm học 2011 - 2012 theo Thông tư số 58 được thực hiện như sau:

a) Trường hợp đánh giá bằng nhận xét:

Đối với đơn vị đã đánh giá, xếp loại học sinh bằng nhận xét theo 5 loại: giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (K) như quy định tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT thì quy đổi như sau:

- Loại giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb): quy đổi thành loại đạt yêu cầu (Đ);

- Các trường hợp còn lại: quy đổi thành loại chưa đạt yêu cầu (CĐ).

b) Trường hợp đánh giá bằng cho điểm:

- Đối với đơn vị đánh giá học sinh bằng cho điểm thì điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) đạt từ 5,0 trở lên: quy đổi thành loại đạt yêu cầu (Đ);

- Các trường hợp còn lại: quy đổi thành loại chưa đạt yêu cầu (CĐ).

3. Đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và năm học 2011 - 2012

Việc đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học 2011 - 2012 thực hiện theo Thông tư số 58 sau khi đã quy đổi đánh giá, xếp loại các môn Âm nhạc, Mỹ thuật (THCS) và Thể dục (THCS, THPT) ở học kỳ I như đã hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên.

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 40.

Chi tiết Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT tham khảo tại đây;

Nguồn: công văn số 2417/SGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2011, tham khảo tại đây./.

TH

Sở GD&ĐT Bắc Giang
16/12/2011