Ngày 07/02/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về dạy thêm học thêm để thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm, xin trích dẫn lại toàn văn dự thảo của Quy định, cụ thể như sau:

QUI ĐỊNH
Về dạy thêm học thêm
(Ban hành kèm theo Thông tư số:     /2012/TT-BGDĐT ngày   tháng   năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Dạy thêm học thêm được đề cập trong Qui định này là hoạt động dạy học phụ thêm, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài Kế hoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Văn bản này qui định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường (sau đây gọi chung là dạy thêm học thêm); tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; điều kiện được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; trách nhiệm quản lý dạy thêm học thêm.

3. Văn bản này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm.

Điều 2. Nguyên tắc dạy thêm học thêm

1. Hoạt động dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách học sinh; phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Người dạy thêm, người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải có đủ các điều kiện qui định tại Điều 8, Điều 9 Qui định này; không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm hoặc dạy thêm trước những nội dung mà giờ chính khoá sẽ dạy.

3. Hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện sau khi có đủ các điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm theo qui định tại Chương III và Chương IV Qui định này.

4. Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các nội dung đăng ký, xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

5. Đối tượng học thêm là người học có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình người học đồng ý; tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Thời lượng dạy thêm cho một học sinh:

a) Đối với học sinh tiểu học, việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; rèn luyện kỹ năng sống qui định tại Khoản 2, Điều 3: Trong một tuần không được dạy thêm quá 02 buổi, mỗi buổi không quá 03 tiết; thời lượng mỗi tiết học là 35 phút.

b) Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (sau đây gọi chung là học sinh trung học): Trong một tuần không được dạy thêm quá 03 buổi, mỗi buổi không quá 03 tiết; thời lượng mỗi tiết học là 45 phút.

7. Sĩ số lớp dạy thêm học thêm:

Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh (đối với cấp tiểu học), không quá 45 học sinh (đối với cấp trung học).

Điều 3. Các trường hợp không dạy thêm học thêm

1. Không dạy thêm học thêm đối với học sinh được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm học thêm các nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

4. Giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác qui định tại Khoản 1, Điều 4 Qui định này đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Chương II
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 4. Hình thức tổ chức dạy thêm học thêm

Dạy thêm học thêm được thực hiện trong nhà trường và ngoài nhà trường:

1. Dạy thêm học thêm trong nhà trường là dạy thêm học thêm do cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục khác (Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học) tổ chức thực hiện.

2. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm học thêm do các tổ chức khác, ngoài các cơ sở giáo dục qui định tại Khoản 1 Điều này hoặc cá nhân đứng ra tổ chức thực hiện.

Điều 5. Tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường

1. Học sinh muốn học thêm phải tự viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) có con em xin học thêm phải trực tiếp ký, ghi nội dung cam kết với nhà trường về dạy thêm học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện nội dung đã cam kết.

2. Nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh; tổ chức phân loại học sinh theo học lực và tổ chức dạy thêm theo nhóm trình độ học sinh (không tổ chức lớp dạy thêm học thêm theo các lớp học chính khoá).

3. Giáo viên muốn dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đó phải có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của người giáo viên theo qui định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời sẽ thực hiện nghiêm túc các qui định về dạy thêm học thêm trong nhà trường.

4. Nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên được dạy thêm, phân công giáo viên, xếp thời khoá biểu dạy thêm phù hợp với trình độ học sinh.

Điều 6. Tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

1. Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải ký cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm học thêm về thực hiện đúng các qui định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm học thêm.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương (xã, phường, thị trấn) và tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm do cấp có thẩm quyền cấp;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Danh sách người học theo các lớp học, môn học;

d) Nội dung, chương trình dạy thêm học thêm của các lớp học, môn học;

đ) Thời khóa biểu dạy thêm học thêm;

e) Mức thu tiền học thêm.

Điều 7. Thu và quản lý tiền học thêm

1. Các tổ chức, cá nhân nếu được phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm có thu tiền, chỉ được thu tiền phục vụ trực tiếp cho dạy thêm học thêm, ngoài ra không được thu bất cứ khoản nào khác.

2. Mức thu tiền học thêm:

a) Đối với dạy thêm học thêm trong nhà trường: Do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, đảm bảo thu đủ chi.

b) Đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường: Do thỏa thuận giữa người học hoặc cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

3. Quản lý tiền học thêm trong nhà trường:

a) Tiền học thêm được sử dụng để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm; chi cho người trực tiếp phục vụ dạy thêm học thêm, chi cho công tác quản lý của cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; chi sửa chữa, mua sắm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các khoản chi khác phục vụ dạy thêm học thêm.

b) Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được qui định trong qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm của cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm.

c) Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm chịu trách nhiệm tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của cơ quan; người dạy không trực tiếp thu, chi tiền dạy thêm học thêm.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn về sử dụng, quản lý tiền học thêm trong nhà trường.

4. Tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoặc tham gia hoạt động dạy thêm học thêm có trách nhiệm thực hiện các qui định hiện hành về quản lý tài chính và chính sách thuế.

Chương III
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 8. Người dạy thêm

Người dạy thêm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Đạt từ trình độ chuẩn được đào tạo trở lên đối với từng cấp học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có đủ sức khoẻ để dạy thêm.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các qui định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không còn trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung qui định tại các Khoản 3, 4 Điều này trong đơn xin dạy thêm lưu trong hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm của tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức dạy thêm học thêm.

Điều 9. Người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm và người tham gia quản lý dạy thêm học thêm

Người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm và người tham gia quản lý dạy thêm học thêm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có đủ sức khỏe đảm đương công việc.

3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Điều 10. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm học thêm phải đảm bảo yêu cầu tại Qui định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; được làm vệ sinh trước khi học hoặc sau khi tan học.

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011.

4. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000.

5. Có công trình vệ sinh hợp vệ sinh; có nơi chứa rác thải trong khu vực tổ chức dạy thêm học thêm.

Chương IV
HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 11. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

1. Đối với dạy thêm học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm;

b) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh và có xác nhận theo qui định tại khoản 5 Điều 8 qui định này của người không thuộc quyền quản lý của cơ sở giáo dục;

c) Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và người đăng ký dạy thêm được thủ trưởng cơ sở giáo dục xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm xác nhận đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8, Điều 9 Qui định này.

d) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong đó có các nội dung tối thiểu: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm học thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm học thêm; mức thu tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm học thêm

2. Đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm (đối với tổ chức xin mở lớp dạy thêm học thêm) hoặc Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm (đối với cá nhân xin mở lớp dạy thêm học thêm);

b) Danh sách trích ngang người đứng ra tổ chức dạy thêm học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo qui định tại khoản 5 Điều 8 qui định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đứng ra tổ chức dạy thêm học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người đứng ra tổ chức dạy thêm học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong đó có các nội dung tối thiểu: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm học thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm học thêm; mức thu tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm học thêm.

Điều 12. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm theo qui định tại Điều 11 Qui định này; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

3. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

Điều 13. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

3. Thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm học thêm trong các trường hợp:

a) Giấy phép đã hết thời hạn qui định.

b) Tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương V
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

2. Cấp hoặc uỷ quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo, cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

3. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương có thể cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục để tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường.

4. Căn cứ qui định tại văn bản này và các qui định khác có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản qui định về dạy thêm học thêm.

Trong văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh qui định cụ thể các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

b) Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm; thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm.

c) Việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; việc cấp kinh phí cho dạy thêm trong nhà trường (nếu có).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Qui định này; chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đúng qui định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Thực hiện quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về nội dung dạy thêm học thêm và việc thực hiện các qui định khác nhằm bảo đảm hiệu lực của qui định về dạy thêm học thêm trong toàn ngành; phát hiện nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

5. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm học thêm của ngành, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

3. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện cấp giấy phép theo qui định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Qui định này.

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát hiện và đề xuất xử lý sai phạm theo qui định.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 17. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hiện việc quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường của tổ chức, cá nhân theo qui định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp huyện về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn.

2. Phổ biến, hướng dẫn các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện Qui định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung dạy thêm học thêm và các qui định khác nhằm đảm bảo hiệu lực của qui định về dạy thêm học thêm đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở; phát hiện nhân tố tích cực, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

5. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm học thêm của huyện báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc mỗi học kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất.

Điều 18. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục (gọi chung là Thủ trưởng cơ sở giáo dục)

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động, quản lý và kiểm tra các lớp dạy thêm học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện qui định về hoạt động dạy thêm học thêm và quyền lợi của người học, người dạy.

2. Quản lý tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa; đảm bảo tuyệt đối không cắt xén nội dung, chương trình dạy học đã được qui định để dành cho dạy thêm học thêm. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá học sinh, nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm.

3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các qui định về dạy thêm học thêm.

4. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học phí dạy thêm học thêm.

5. Xác nhận vào đơn xin đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường của người dạy thuộc cơ sở giáo dục đang quản lý; theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các qui định dạy thêm học thêm của người dạy thuộc cơ sở giáo dục đang quản lý.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các qui định cụ thể của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các qui định khác của Luật Giáo dục.

2. Quản lý và tôn trọng quyền lợi của người học, người dạy. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Trực tiếp tổ chức quản lý, lưu giữ hồ sơ dạy thêm học thêm bao gồm: Hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, danh sách học sinh học thêm, đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo qui định hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục các cấp về chất lượng dạy thêm học thêm, thu chi tài chính; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Chương IV
THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Hoạt động dạy thêm học thêm chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, của các cơ quan thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, của chính quyền các cấp.

Điều 21. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt qui định về dạy thêm học thêm và được các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khen thưởng theo qui định của pháp luật.

Điều 22. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về dạy thêm học thêm, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định tại Nghị định số 49/2005/NЬCP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các qui định khác của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm qui định về dạy thêm học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo qui định tại Nghị định số 157/2007/NĐ- CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ qui định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

3. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về dạy thêm học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm học thêm trái qui định dẫn tới vi phạm các qui định về trật tự an toàn xã hội thì bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

Sở GD&ĐT Bắc Giang
08/02/2012