Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-LĐLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Bắc Giang và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ công đoàn giáo dục tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXI như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào CNVC-LĐ. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi công nhân, lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua đại hội công đoàn các cấp lựa chọn và bầu vào BCH những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong phong trào công nhân, công đoàn, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động; tăng cường năng lực cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội và trên thế giới.

4. Đại hội công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và tổ chức công đoàn. Đi đôi với việc tổ chức đại hội, Công đoàn các cấp phải quan tâm đến việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện lao động và tiến bộ tại đơn vị; giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Phương châm của Đại hội: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Nội dung:

- Đại hội thảo luận, thông qua báo cáo của BCH; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới của cấp mình.

- Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXI và Công đoàn cấp trên.

- Đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và nội dung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ XXI.

2. Phương thức tiến hành:

CĐCS đã hết nhiệm kỳ hoặc mới có BCH lâm thời được phép tổ chức đại hội sớm cho phù hợp với tiến độ đại hội nhiệm kỳ chung của toàn ngành. Thời gian kéo dài hoặc đại hội sớm theo kế hoạch này không vượt quá quy định của hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện hành (không quá 6 tháng đối với CĐCS).

3. Một số yêu cầu cụ thể về nội dung, phương thức tổ chức đại hội:

3.1- Về chuẩn bị xây dựng, thảo luận báo cáo trình đại hội:

Yêu cầu chung: Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, có phụ lục về kết quả hoạt động công đoàn bằng số liệu để đại biểu giám sát. Phải đánh giá rõ đặc điểm, tình hình có liên quan đến cán bộ, giáo viên, người lao động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, cơ chế dân chủ, công bằng xã hội và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém; nêu rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, cần nêu rõ phương hướng chung, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp.

Trong quá trình thảo luận, công đoàn cấp dưới không nhất thiết phải thảo luận toàn bộ dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên mà chỉ thảo luận những vấn đề được thảo luận, biểu quyết tại đại hội công đoàn cấp trên.

3.2- Về thảo luận tại đại hội:

- Trong đại hội không tham luận, báo cáo thành tích, cần đi sâu thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

- Khuyến khích đối thoại, chất vấn những vấn đề cụ thể tại Đại hội.

4. Thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp.

- Đại hội công đoàn cơ sở tổ chức không quá 01 ngày, tiến hành xong trước ngày 25 tháng 8 năm 2012

- Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức không quá 02 ngày, tiến hành đại hội vào trung tuần tháng 10/2012.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội:

Ban Thường vụ công đoàn các cấp có trách nhiệm giúp Ban chấp hành toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại hội, những đơn vị cần phải thành lập tiểu ban để triển khai các công việc của đại hội, các tiểu ban gồm:

- Tiểu ban nội dung;

- Tiểu ban nhân sự;

- Tiểu ban tổ chức, phục vụ;

- Tiểu ban tuyên truyền.

2. Về công tác chuẩn bị nhân sự bầu Ban chấp hành công đoàn các cấp:

2.1. Tiêu chuẩn chung của uỷ viên ban chấp hành

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động trong ngành. Có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ giáo viên.

- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác công đoàn và tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban chấp hành công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao cho.

- Có sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị. Không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí.

2.2. Điều kiện tham gia BCH:

Người tham gia BCH ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Về tham gia BCH lần đầu: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

- Về tái cử BCH: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ đại hội công đoàn. Những trường hợp cũn thời gian công tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do Công đoàn cấp trên và cấp uỷ cùng cấp xem xét quyết định cụ thể.

- Người tham gia Ban chấp hành phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của BCH.

2.3 Cơ cấu ban chấp hành công đoàn:

- Ban chấp hành công đoàn các cấp được cấu tạo theo hướng có cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trỡnh dõn chủ, cụng khai, đúng nguyên tắc.

- Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn uỷ viên ban chấp hành công đoàn là chính, cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên để đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp công đoàn, nhưng nhất thiết không vỡ cơ cấu mà làm giảm chất lượng uỷ viên ban chấp hành.

- Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo tính phát triển, kế thừa, trẻ hoá và phát triển theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong ban chấp hành công đoàn các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp giảng dạy, là dân tộc ít người (nơi có đông đoàn viên dân tộc ít người), người ngoài đảng.

- Căn cứ tình hình cụ thể ở đơn vị, ban chấp hành công đoàn các cấp cần xây dựng Đề án nhân sự để cụ thể hoá về cơ cấu cho phù hợp.

2.4. Số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra:

Số lượng uỷ viên ban chấp hành cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X như sau:

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở cú từ 03 đến 09 uỷ viên, trường CĐCS trường Cao đẳng Ngô Gia Tự không quá 15 uỷ viên.

- Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh không quá 25 uỷ viên.

- Số lượng uỷ viên Ban thường vụ, ủy viên uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.

3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội cụng đoàn cấp trờn.

3.1. Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở và tình hình cụ thể của đơn vị theo quy định của Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X như sau:

- Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên là toàn thể đoàn viờn, riờng Đại hội CĐCS trường Cao đẳng Ngụ Gia Tự khụng quỏ 120 đại biểu.

- Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh không quá 200 đại biểu.

3.2. Việc bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X, ngoài ra cần chú ý một số vấn đề sau:

- Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo sự phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.

- Phải lựa chọn những đại biểu là cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.

- Bảo đảm các tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của ngành để cơ cấu đại biểu là đoàn viên trực tiếp giảng dạy, đại biểu là nữ.

4. Số lượng đại biểu là khách mời:

Đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp vượt quá số lượng quy định phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trờn.

5. Kinh phí tổ chức đại hội:

Kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp phải được bố trí hợp lý, thiết thực, tiết kiệm. Thường trực, Ban Thường vụ cụng đoàn cấp tổ chức đại hội lập dự trù kinh phí báo cáo công đoàn cấp trên và cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn đồng cấp hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Việc chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ. Trong quá trỡnh chuẩn bị đại hội, ban thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng); tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn. Đồng thời đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị có sự phối hợp để trả lời chất vấn, giải đáp và giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ mà đại hội công đoàn các cấp đặt ra.

2. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh triển khai quán triệt nội dung Kế hoạch này tới các cấp công đoàn; hướng dẫn và chỉ đạo đại hội các công đoàn cơ sở. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hỡnh thức.

3. Các CĐCS phải thực hiện nghiêm túc lịch duyệt báo cáo và nhân sự xong trước ngày 15/7/2012 (có lịch cụ thể gửi kèm theo); hồ sơ duyệt gồm: Báo cáo trình tại đại hội và danh sách dự kiến tham gia BCH nhiệm kỳ 2012-2015 có chữ ký duyệt của cấp uỷ. Các đơn vị tổ chức đại hội xong, hoàn thiện hồ sơ và gửi báo cáo kết quả đại hội về Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh xong trước ngày 30/8/2012.

Căn cứ kế hoạch này, Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, những nội dung về: Bố cục báo cáo, trang trí, quy trình tổ chức và những vấn đề sau đại hội thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-CĐN ngày 04/8/2010 (gửi kèm theo Kế hoạch này). Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội nếu vấn đề gì chưa rõ, CĐCS phản ánh về Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh để được hướng dẫn.

BTV CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Nguyễn Văn Niệm
(Đã ký)

Sở GD&ĐT Bắc Giang
19/05/2012

Nội dung khác: