- Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang;

         - Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Hiệu trưởng một số trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2009-2010;
         Hội đồng tuyển chọn xây dựng kế hoạch tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng một số trường Trung học phổ thông năm 2009-2010 (chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         1. Thực hiện tuyển chọn Hiệu trưởng trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là nhằm tuyển dụng người thực sự có tài năng, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng để giao giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhà trường; đồng thời, gắn trách nhiệm với quyền lợi một cách thiết thực và hợp lý để phát huy hết khả năng, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo quản lý đối với hiệu quả hoạt động của nhà trường.
         2. Từng bước phân cấp quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ.
II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ.
         1. Các trường THPT tuyển chọn Hiệu trưởng năm 2009:
         - Trường THPT Chuyên Bắc Giang.
         - Trường THPT Việt Yên số 1.
         - Trường THPT Tân Yên số 1.
         2. Đối tượng tham gia tuyển chọn:
         2.1. Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Giang có trình độ tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy trở lên có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển.
         2.2. Cán bộ, giáo viên trong quy hoạch chức danh CBQL tại trường THPT thực hiện tuyển chọn Hiệu trưởng đã được phê duyệt quy hoạch được Chi bộ, Hội đồng trường giới thiệu tham gia dự tuyển.
         2.3. Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh CBQL ở các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có trình độ tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy trở lên do các đơn vị trong ngành GD&ĐT giới thiệu tham gia dự tuyển.
         2.4. Công chức, viên chức có trình độ tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy trở lên do các đơn vị khác giới thiệu tham gia dự tuyển.
         2.5. Công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý do Sở GD&ĐT giới thiệu tham gia dự tuyển.
         3. Số lượng:
         Số người đăng ký dự tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT của 01 đơn vị ít nhất là 02 người.
         4. Nguyên tắc tuyển chọn và trúng tuyển.
         4.1. Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, dân chủ của Đảng đi đôi với phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; đảm bảo công bằng, khách quan, cạnh tranh;
         4.2. Nội dung các tiêu chí nhận xét, đánh giá, tuyển chọn phải cụ thể và được công khai rộng rãi để các đối tượng được biết và tham gia tuyển chọn;
         4.3. Người trúng tuyển và bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng phải là người phải xây dựng và bảo vệ thành công "Đề án tổ chức, hoạt động và phát triển của trường THPT đăng ký dự tuyển", được tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường bỏ phiếu kín tán thành với ít nhất 50% số phiếu trở lên; được Hội đồng tuyển chọn xem xét, bỏ phiếu kín (đạt từ 50% số phiếu tán thành trở lên) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.
         5. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người dự tuyển
         5.1. Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất, đạo đức tốt; có lịch sử chính trị rõ ràng; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
         5.2. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;
         5.3. Có tuổi đời từ 25 đến 45 tuổi, có thời gian giảng dạy ở trường THPT ít nhất 5 năm; riêng đối với công chức, viên chức hiện đang giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và tương đương ở các trường và đơn vị trực thuộc cấp Sở, UBND cấp huyện nếu có nguyện vọng dự tuyển hoặc chuyên viên Sở GD&ĐT trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được Sở giới thiệu tham gia dự tuyển thì tuổi đời không quá 50 đối với cả nam và nữ.
         5.4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
         5.5. Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Pháp luật.
         6. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn.
         Người đăng ký tuyển chọn phải có các loại hồ sơ sau:
         6.1. Đơn đăng ký dự tuyển;
         6.2. Văn bản đồng ý để công chức, viên chức tham gia dự tuyển và thuyên chuyển công tác (khi trúng tuyển và được bổ nhiệm chức vụ) của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác và ý kiến nhận xét về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác của người có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đó;
         6.3. Sơ yếu lý lịch (có chứng thực của cơ quan, đơn vị đang công tác);
         6.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng);
         6.5. Phiếu khám sức khỏe (của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên và không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
         6.6. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ và dán tem sẵn; 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm.
         Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22x32 cm.
         7. Đề án tổ chức hoạt động và phát triển trường THPT đăng ký dự tuyển.
         Người tham gia dự tuyển phải xây dựng "Đề án tổ chức hoạt động và phát triển của nhà trường" nộp cho Hội đồng tuyển chọn; bảo vệ Đề án trước tập thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường và Hội đồng tuyển chọn. Trả lời các câu hỏi của cán bộ, giáo viên trong nhà trường và Hội đồng tuyển chọn.
         Nội dung chủ yếu của Đề án như sau:
         7.1. Thực trạng dạy-học, tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các hoạt động khác của nhà trường hiện nay;
         7.2. Phân tích những mặt mạnh, mặt hạn chế; những ưu điểm, tồn tại; những thuận lợi, khó khăn và những cơ hội, thách thức của nhà trường trong 03 năm học qua;
         7.3. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu dạy-học, quy mô phát triển nhà trường và các hoạt động khác theo kế hoạch từng năm học và kế hoạch dài hạn 5 năm;
         7.4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả dạy học, hoạt động ngoài giờ, chất lượng giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tổ chức quản lý các hoạt động khác của nhà trường trong thời gian tới.;
         7.5. Các nội dung, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục phổ thông của nhà trường;
         7.6. Kỹ năng điều hành và xử lý tình huống trong đơn vị với tư cách là Hiệu trưởng trong nhà trường.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN CHỌN.
         1. Thời gian.
         a) Từ 26/10/2009 đến 28/10/2009: Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, thời gian đăng ký tuyển chọn;
         b) Từ 28/10/2009 đến 05/11/2009: Thu nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển (Phòng TCCB Sở GD&ĐT Bắc Giang). Thông báo cho các ứng viên để chuẩn bị tham gia dự tuyển.
         c) Từ 05/11/2009 đến 22/11/2009: Các ứng viên tiếp cận, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhà trường; xây dựng đề án tổ chức hoạt động và phát triển của nhà trường, nộp Đề án tại phòng TCCB Sở GD&ĐT Bắc Giang vào ngày 23/11/2009.
         d) Ngày 25/11/2009: Tổ chức bảo vệ Đề án của các ứng viên tuyển chọn Hiệu trưởng trường THPT Việt Yên số 1; Ngày 26/11/2009, tổ chức bảo vệ Đề án của các ứng viên tuyển chọn Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang; Ngày 27/11/2009, tổ chức bảo vệ Đề án của các ứng viên truyển chọn Hiệu trưởng trường THPT Tân Yên số 1. Thời gian bảo vệ đề án của mỗi ứng viên không quá 60 phút.
         e) Ngày 28/11/2009: Hội đồng tuyển chọn họp, bỏ phiếu kín để chọn mỗi trường 01 người trúng tuyển đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.
         2. Địa điểm bảo vệ Đề án.
         Tại các nhà trường đăng ký dự tuyển.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
         1. Hội đồng tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai, thực hiện nghiệm túc quy trình tuyển chọn tại Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án thực hiện thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang.
         2. Phòng TCCB Sở GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện một số nội dung của Hội đồng tuyển chọn Hiệu trưởng một số trường THPT năm 2009: Thông báo công khai trên Báo Bắc Giang, Website Sở GD&ĐT, thu nhận, kiểm tra Hồ sơ dự tuyển, Đề án các ứng viên, ... Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT lập dự toán kinh phí phục vụ việc tuyển chọn chức danh Hiệu trưởng một số trường THPT năm 2009 báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để thống nhất với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
         3. Trường THPT Chuyên Bắc Giang, THPT Việt Yên số 1, THPT Tân Yên số 1 chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức tuyển chọn; thực hiện đề cử các ứng viên tham gia dự tuyển.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;
- Báo BG, Đài PTTH tỉnh;
- Các thành viên HĐTD;
- Các đơn vị trực thuộc ngành;
- Các phòng ban Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VP, TCCB.TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC(Đã ký)
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngô Văn Thọ* Văn bản gốc trong tệp đính kèm./.
Nguồn: Kế hoạch số 1400/KH-HĐTC

Sở GD&ĐT Bắc Giang
12/08/2011