Học liệu 27/02/2015

Tài liệu giáo dục quốc phòng- an ninh

Bồi dưỡng hè 2011 về giáo dục quốc phòng - an ninh. Xem nhanh tài liệu qua địa chỉ liên kết sau: http://1drv.ms/1G0fBGo

Sở GD&ĐT Bắc Giang